Dôkaz správnosti

Mala som česť byť jazykovou redaktorkou prekladu diela starogréckeho matematika Euklida z Alexandrie Základy. Preložil ho prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD., okrem iného aj autor Dejín matematiky, nositeľ Veľkej medaily sv. Gorazda, najvyššieho školského vyznamenania, udeľovaného za celoživotnú prácu, v jeho prípade za celoživotný jedinečný prínos v oblasti teórie vyučovania matematiky a histórie matematiky, a za mimoriadne výsledky celoštátneho i medzinárodného významu, ktoré robia dobré meno školstvu Slovenskej republiky. A len čo som preklad Základov (Perfekt, 2022) začala čítať, s potešením som konštatovala, že tento pedagóg, vedec, spisovateľ i prekladateľ robí dobré meno aj slovenskej literatúre. Až na pár korekcií slovosledu, interpunkcie či presunov jednoznakových predložiek z koncov na začiatky riadkov redigovať veľmi nebolo čo.

Stretnutie s prekladom Euklidových Základov, ktorý pre slovenských matematikov (a nie iba pre nich) prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD. pripravil, znamenalo pre mňa po dlhých rokoch aktívnej reportérskej, redaktorskej i príležitostnej korektorskej praxe doslova zjavenie.

Profesor Čižmár pretlmočil mimoriadne náročný odborný text do slovenčiny tak, že z hľadiska štylistickej, gramatickej i významovej korektnosti by sa dal označiť ako sen tých jazykových redaktoriek a redaktorov, ktorí robia svojou prácou tomuto povolaniu česť. Jeho preklad Základov síce obsahuje aj niektoré archaicky pôsobiace slovné spojenia, citlivému čitateľovi je však jasné, že nimi chcel pretlmočiť aj Euklidovu dobu a jej vplyv na vtedajšie vyjadrovanie. A tak môžu Základy sprístupnené jeho prekladom zosobňovať v istom zmysle aj sen čitateľov. Konkrétne tých, ktorí si okrem obsahu ešte stále ctia aj krásu slovenského jazyka, jeho pravopisnú, gramatickú a štylistickú čistotu.

Euklides: Základy

V čase katastrofálneho úpadku slovenčiny v populácii, a žiaľ, trestuhodne možno ešte viac vo všetkých v médiách i v knihách, boli už prvé strany prekladu Euklidových Základov mimoriadne príjemným prekvapením. A zároveň dôkazom neodškriepiteľného faktu, že dokonalá (či aspoň o dokonalosť sa snažiaca) znalosť pojmov, ich významov aj kontextu, v ktorom majú niečo vyjadriť, je nevyhnutná aj (ba najmä) pre matematikov. Bez používania presných pojmov a jednoznačných vyjadrení, bez dôkladnej znalosti jazyka, v tomto prípade slovenského, a znalosti všetkých jeho zákutí, by mohli veľmi ľahko skĺznuť do nepresnosti, ktorú by aj reč čísel musela dlho opravovať. A podceňovanie jazyka, ba jeho povýšenecká devalvácia, ktorú vedome či nevedome, alebo pre vlastnú nevzdelanosť a hlúposť spustili, a deň čo deň rozširujú a prehlbujú, najmä profesionálni(?) používatelia jazyka, by sa im riadne vypomstili.

Euklides
Foto: Brandon Montoya
(flickr.com)

Pri súčasnej poklesnutej úrovni slovenčiny by sa im to ľahko mohlo stať. Drvivá väčšina pracovníkov médií a vydavateľstiev ako by totiž neznalosť slovenského jazyka, jeho pravopisu a gramatiky považovala priam za znak svetovosti. Pochybný znak...

Na pozadí až kamsi pod dno sa prepadnuvšiu úroveň na tlačených či elektronických stránkach médií a publikácií, aj tých, ktoré sa vydávajú za literatúru, by preklad Euklidových Základov i komentárov k nim, ktoré sú autorským prínosom profesora Čižmára, mohol slúžiť ako vzor nielen pre prekladateľov, ale aj pre autorov, ktorí sú pasovaní či sa sami pasujú za spisovateľov.

Istý múdry český vydavateľ ma kedysi dávno poučil, že dobrý prekladateľ musí okrem jazyka, z ktorého prekladá, ovládať ešte lepšie, ba perfektne až excelentne a s vycibreným citom preň, jazyk, do ktorého prekladá. Pre mňa je dôkazom správnosti tejto tézy preklad Euklidových Základov. Profesor Ján Čižmár ním poukázal nielen na význam a krásu matematiky, ale aj na význam a krásu slovenského jazyka.