A je potvrdený!

Konkrétne dôkaz správnosti tézy, že dobrý prekladateľ musí okrem jazyka, Z ktorého prekladá, ovládať ešte lepšie, ba perfektne až excelentne a s vycibreným citom preň, jazyk, DO ktorého prekladá. Hoci výkričníky vykrikujem iba zriedkavo, pretože ich súčasné nadužívanie v písomných aj v hlasových prejavoch toto znamienko veľmi zdevalvovalo, tentoraz je v titulku namieste. Pre mňa bol dôkazom správnosti spomenutej tézy o kvalite prekladov výnimočný preklad výnimočného diela svetového významu, Euklidových Základov, ktorého autorom je matematik, prof. RNDr. Ján Čižmár, PhD., okrem iného aj autor Dejín matematiky, nositeľ Veľkej medaily sv. Gorazda, najvyššieho školského vyznamenania, udeľovaného za celoživotnú prácu.

Prof. Ján Čižmár
Foto: web FMFI UK Bratislava

Ako som v texte Dôkaz správnosti pri hodnotení jeho prekladu Základov uviedla, poukázal ním nielen na význam a krásu matematiky (a významne ho v tom podporila aj redaktorka prekladu RNDr. Zita Sklenáriková, PhD.), ale aj na význam a krásu slovenského jazyka.

A čoho sa týka ten výkričník? Nuž radosti z potvrdenia dôkazu, že dobrý prekladateľ je zároveň dobrým znalcom jazyka, do ktorého prekladá, v tomto prípade jazyka slovenského. Jazyka, ktorý si jeho používatelia, žiaľ, až príliš často aj (ba neraz najmä) nielen nevážia, ale ním aj pohŕdajú – a tým ho nenapraviteľne devalvujú. Matematik Ján Čižmár ho naopak kultivuje a ocenila to aj porota významnej národnokultúrnej verejnoprávnej inštitúcie, Literárneho fondu, keď mu za excelentný preklad Euklidových Základov, ktoré jasnozrivo vydalo vydavateľstvo PERFEKT, udelila prestížnu Cenu Mateja Bela za rok 2022. Zástupcovia Literárneho fondu mu ju odovzdali 27. septembra 2023 na slávnosti-oslave literatúry a kultúry v bratislavskom Zichyho paláci, a to je v prípade tohto diela dôvod na naozaj radostný výkričník. A k tej radosti z ocenenia prekladu Euklidových Základov sa pridáva aj radosť z tohtoročného ocenenia všetkých ostatných osobností, ktoré svojou tvorbou prispievajú ku kultúrnosti a kultivovanosti spoločenského prostredia na Slovensku.

Preklad nadštandardných kvalít

Euklidove Elementy, geometrický a matematický spis z 3. st. pred Kr. predstavuje skvost svetového vedeckého a kultúrneho dedičstva. Vydavateľstvo Perfekt poverilo prekladom špičkového odborníka, matematika prof. RNDr. Jána Čižmára, PhD. Pre velikána antického myslenia Euklida nebol prekladateľ len kongeniálnym partnerom, ale aj viac: grécky spis, ktorý 2 400 rokov ovplyvňoval matematické myslenie, prof. Čižmár uchopil a interpretoval vo všetkých odborných a jazykovo-štylistických dimenziách. Z dvoch paralelných východiskových textov, gréckeho a anglického, vytvoril excelentnú slovenskú verziu, príkladnú v princípe, ktorý vštepujeme adeptom translácie: „Prekladateľ musí vedieť oveľa viac ako je v texte.“ Prof. Čižmár vložil do knihy svoju ľudskú a odbornú genialitu: Euklida nielen predstavil v terminologicky a explikačne adekvátnej slovenčine, ale doplnil ho o vlastné komentáre, čo je pridanou hodnotou translátu. Posudzovaný preklad nadštandardných kvalít je dielom veľkej osobnosti, odrazom celoživotnej plodnej práce prof. Čižmára. Monografia prináša neoceniteľný vklad do slovenskej kultúry a úrovne vedeckého myslenia a poznania.

Laudácio na počesť profesora Jána Čižmára z úst predsedíčky odbornej poroty profesorky Jany Rakšányiovej pri odovzdávaní ocenení Literárneho fondu.